Bakalářské programy a specializace

Bakalářské studium programu Ekonomika a management se čtyřmi specializacemi poskytuje unikátní podnikohospodářské vzdělání, které zahrnuje i základy technických znalostí pro podnikovou praxi. Je profesně orientováno – díky praktické výuce, případovým studiím a souvislé půlroční pracovní stáži jsou již absolventi bakalářského studia komplexně připraveni uplatnit se na trhu práce.

Všechny specializace studijního programu Ekonomika a management jsou dostupné v prezenční i kombinované formě a můžete je studovat v českém i anglickém jazyce. Specializace jsou pravidelně inovovány tak, aby odpovídaly současným požadavkům praxe. Učíte se to, co skutečně využijete!

To platí i pro studium bakalářských programů Podniková ekonomika a manažerská informatika a Průmyslový management, které poskytují unikátní kombinaci podnikohospodářského a technického vzdělání. V současnosti je nabízíme v prezenční formě studia v českém jazyce. Pro program Podniková ekonomika a manažerská informatika připravujeme kombinovanou formu studia.

Praxe

Nedílnou součásti bakalářského studia je pracovní stáž v České republice či zahraničí. Praxe je zařazena do 5. semestru studia. Studenti si pro její absolvování volí nejrůznější oddělení společnosti ŠKODA AUTO, dalších partnerů ŠKODA AUTO Vysoké školy či za praxí vyjíždí do zahraničních partnerských podniků školy.

Více o praxi při studiu se můžete dozvědět ZDE.

Kombinované studium

Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům pracujícím na plný pracovní úvazek. Je organizována způsobem, který studentům umožňuje současně zvládnout pracovní i studijní povinnosti. Těžiště studia spočívá v samostatné práci studentů s využitím distančních opor poskytovaných školou, předepsané literatury a dalších informačních zdrojů. Kontakt mezi studenty a pedagogy probíhá vedle přímé výuky ve velké míře také prostřednictvím internetu a dalších komunikačních médií.

Výuka probíhá v pátek od 15 do 19 hodin a návazně v sobotu od 8 do 16 hodin. V průběhu jednoho semestru je zařazeno vždy 5 až 7 těchto výukových bloků.