Magisterský program v anglickém jazyce

Studium v navazujícím magisterském programu zahajujeme dvakrát ročně.

Elektronické přihlášky do studia od letního semestru akademického roku 2019/2020, který začíná v únoru 2020, budou spuštěny od 23.09.2019.

Termíny přijímacího řízení ZS 2020/2021

Důležité upozornění: Přihlášky jsou k termínům zápisů přiřazovány dle data doručení (pokud uchazeč neuvede jinak). E-přihlášky, které nebudou k datu uzávěrky kola kompletní, budou odmítnuty.

Jak postupovat při podání přihlášky

1. Vyplňte elektronickou přihlášku a zkompletujte všechny její sekce.

2. Na emailovou adresu školy (viz. níže) zašlete:

  • kopii diplomu včetně dodatku k diplomu dokládající absolvování bakalářského studijního programu spolu s úředním překladem obou dokumentů do českého nebo anglického jazyka. Úředně vidimované kopie uvedených dokumentů včetně úředního překladu zašlete na adresu uvedenou níže. Pokud v termínu podání přihlášky diplom ještě nemáte k dispozici, přihlášku zašlete bez tohoto dokladu. Jakmile diplom později obdržíte, doručte jej co nejdříve na zahraniční oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy.
  • kopii mezinárodního certifikátu prokazující znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 dle CEFR (např. FCE; IELTS 6.0; BULATS 60; BEC Vantage; TOEIC 750; TOEFL iBt 87; PTE General Level 3)
  • kopie OP/cestovního dokladu
  • telefonní číslo a časové možnosti pro případné telefonní interview

3. Uhraďte administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 200 EUR (číslo účtu a variabilní symbol získáte v průběhu vyplňování e-přihlášky). Potvrzení o zaplacení není třeba zasílat, platba je obvykle zpracována automaticky do 1 týdne od data zaplacení. V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. E-přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí včetně ověření zaplacení administrativního poplatku. Je proto v zájmu uchazeče tuto skutečnost zkontrolovat. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz

4. Každý student, který získal bakalářské vzdělání v zahraničí a zamýšlí pokračovat ve studiu v České republice (včetně na ŠKODA AUTO Vysoké škole), musí podstoupit tzv. proces "Uznání zahraničního vzdělání". Podrobné informace naleznete v dokumentu Informace pro zahraniční uchazeče a uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí

5. Uchazeči o studium si v průběhu přijímacího řízení mohou objednat doplňkové služby, jako jsou: rezervace ubytování a vystavení potvrzení o ubytování, odeslání dokumentů o přijetí ke studiu prostřednictvím expresní mezinárodní kurýrní služby či asistence při uznávání předchozího vzdělání (tzv. nostrifikaci).

6. Uchazeči o studium, kteří se hlásí přes agentury, musí zaplatit administrativní poplatek a školné přímo na bankovní účet ŠKODA AUTO Vysoké školy. Agentury nejsou oprávněny vybírat tyto poplatky.

KONTAKT PRO ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ:

Ing. Denisa Římalová, M.A.
Email: denisa.rimalova@savs.cz
Tel.: +420 730 803 147 

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - Zahraniční oddělení
Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika

Podmínky přijetí ke studiu detailně upravuje interní předpis Rozhodnutí rektora k přijímacímu řízení, který naleznete zde
Rozhodnutí o přijetí ke studiu se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Pozvánku k zápisu do studia obdrží uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí, nebo později samostatně.

Uchazeči do bakalářských i navazujících magisterských specializací jsou přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
ŠKODA AUTO Vysoká škola přijímá:

  • Elektronické přihlášky: Podat přihlášku
  • Papírové přihlášky (přihlášku spolu s potvrzení o platbě poplatku za přihlášku zasílejte na adresu školy nejpozději do dne uzávěrky přihlášek)